Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Horní Krupá 49, 580 01
info@zemedelskaspolecnost.cz
+420 569 436 600

Pozvánka na valnou hromadu ZS Horní Krupá ,a.s.

Zemědělská společnost  Horní Krupá,a.s.

se sídlem Horní Krupá 49, PSČ:  580 01 , okres Havlíčkův Brod

 

POZVÁNKA

 

Představenstvo  Zemědělské  společnosti Horní Krupá,a.s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B,vl. 2027

Se sídlem Horní Krupá č.p. 49, PSČ:  580 01, okres Havlíčkův Brod

IČO :  25934546

 

svolává  řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 2. 6. 2023  v 10.00 v sále  kulturního  domu v Horní Krupé 49, 580 01 Havlíčkův Brod

Pořad jednání :

 

1/         Zahájení 

2/         Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

3/         Schválení programu valné hromady

4/       Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

5/         Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2022, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

6/         Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022

7/         Schválení osoby auditora

8/         Projednání odstoupení z funkce člena představenstva ing. O. Horák

9/         Volba nových členů představenstva

10/       Volba členů dozorčí rady, skončení funkčního období

11/       Schválení Usnesení Valné hromady

12/       Závěr

Registrace akcionářů se uskuteční od 9.00  do 10.00 hod. v místě konání valné hromady 

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 ověřená auditorem  je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle  společnosti  v období  30 dnů před datem konání valné hromady  v běžných pracovních hodinách. Při prezentaci se každý  akcionář  i zmocněnec prokáže  platným občanským průkazem. Písemné   pověření  k zastupování musí obsahovat  jméno  a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen   představenstva  nebo dozorčí rady  společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada  nákladů , které  jim vzniknou účasti na valné hromadě.

 

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

K bodu 2 pořadu

  1. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Ing Jaroslava Šuka,  narozeného 20. 1. 1954, bydliště K Červenému vrchu 735/31, Praha 6, jako zapisovatele Sedláková Jaroslava, nar. 24.8.1963, Horní Krupá 16, Havlíčkův Brod jako ověřovatele zápisu ing. Ondřej Horák, nar. 4. 6. 1989, Horní Krupá 112, 580 01 jako osobu pověřenou sčítáním hlasů pana  Bělohlávek Zdeněk, nar.29. 5. 1960, Veselý Ždár 73, 580 01.              

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 4 pořadu

  1. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

 

Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem    210 817                                           Pasiva celkem             210 817   

Dl. majetek       125 687                                            Vlastní kapitál            95 471    

Oběžná aktiva    84 650                                             Cizí zdroje                114 318

Ostatní aktiva         480                                             Ostatní pasiva               1 028

Výnosy             137 483                                             Náklady                    133 216  

Hospodářský výsledek po zdanění :  4 267 tis Kč

 

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 6 pořadu jednání

K bodu 5 pořadu

  1. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 6 pořadu jednání.

K bodu 6 pořadu

  1. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 s tím, že schvaluje převod zisku do následujících let.

K bodu 7 pořadu

  1. Schválení osoby auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.: ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice

Zdůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

K bodu 8 pořadu

  1. Odstoupení z funkce člena představenstva p. ing. Ondřej Horák, nar.: 4. 6. 1989, bytem: Horní Krupá 112, 580 01 Havlíčkův Brod

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva p. Ondřeje Horáka.

Zdůvodnění:

Společnosti bylo doručeno písemné odstoupení z funkce člena představenstva p. ing. Ondřeje Horáka ze dne 28. 4. 2023.

 

K bodu 9 pořadu:

  1. Volba nových členů představenstva :

Zdůvodnění :

Skončilo funkční období a odstoupil člen je třeba zvolit nové členy

Návrh nových členů představenstva:

Člen představenstva ing. Tomáš Hruška, nar. 13.7.1965, Hrabanov 1839, Lysá nad Labem

Člen představenstva Jiří Novák, nar.20.4.1957, Rozsochatec 125

Člen představenstva ing. Marek Štefka, nar.16.4.1973, Štursova 1296/39b, Komín, Brno

Člen představenstva Jaroslav Giba, nar.25.7.1963, Jungmannova 929/7, Čáslav, Nové Město

Člen představenstva ing. Ondřej Horák, nar.4.6.1989, Horní Krupá 112, H.Brod

Zdůvodnění:

Byli vybráni jako vhodní kandidáti a s volbou vyslovili souhlas

 

 

K bodu 10 pořadu:

  1. Volba nových členů Dozorčí rady, skončení funkčního období :

Návrh nových členů Dozorčí rady :

Člen Dozorčí rady ing. Klára Křečková, 17.1.1969, Krteňská 777, Řeporyje, Praha 5

Člen Dozorčí rady Kovářová Ladislava, nar. 7. 11. 1969, Dolní Krupá 100

Člen Dozorčí rady  ing. Křesťanová Marie, nar. 29.3.1968, Utín 17, Přibyslav

 

Zdůvodnění :

Skončilo funkční období a je třeba zvolit nové členy

 

Návrh nových členů Dozorčí rady :

K bodu 11 pořadu

  1. Schválení Usnesení Valné hromady

 

K bodu 12.

  1. Závěr

 

V Horní Krupé  dne: 28. 4. 2023

                    

 

                                                                                   Za představenstvo a.s.

                                                                         Jaroslav Šuk v.r. předseda představenstva

 

 

 

 

účetní závěrka 2022