Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Horní Krupá 49, 580 01
info@zemedelskaspolecnost.cz
+420 569 436 600

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V souladu s poskytováním našich produktů a služeb nakládáme s osobními údaji. Uvědomujeme si důležitost jejich ochrany, proto při jejich zpracování postupujeme zodpovědně a výhradně v souladu s platnou legislativou.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“) bychom vás rádi informovali o tom,

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • k jakým účelům osobní údaje využíváme
 • zda a komu je poskytujeme
 • jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů
 • jakým způsobem tato práva můžete uplatnit

1. Kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

Společnost Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. je dle GDPR správce osobních údajů. Proto jsme povinni informovat o tom, jak s osobními údaji nakládáme. Pokud budete mít dotazy ke zpracování nebo budete chtít uplatnit svá práva ohledně nakládání s osobními údaji, můžete nás kontaktovat.

Kontaktní údaje správce:

Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.

Horní Krupá 49, 580 01

hornikrupa@tiscali.cz

+420 569 436 600

IČO:25934546

DIČ:CZ25934546

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osoby, které s námi uzavřely obchodní nebo jinou smlouvu

V případě, že jste s námi uzavřeli smlouvu, nebo její uzavření připravujeme, zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili:
a) identifikační údaje (jméno a příjmení, firmu, IČ, DIČ, případně datum narození u fyzických osob nepodnikajících)
b) adresní údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, kraj, e-mail, telefon a případně i adresa vašich internetových stránek, bankovní spojení)
c) popisné údaje (zejména akademický titul u jména)
d) případné záznamy v insolvenčním rejstříku a v registru plátců DPH

Zástupci osob, které s námi uzavřely obchodní nebo jinou smlouvu

V případě, že jste např. pracovník nákupního oddělení nebo koncový uživatel některého z našich produktů (tedy pokud ho používáte při své práci), zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili:
a) identifikační údaje (jméno a příjmení)
b) adresní údaje (zejména adresa pracoviště, pracovní pozice, e-mail, telefon)
c) popisné (zejména pracovní zařazení, akademický titul)

Vlastníci pozemků

Pokud jste vlastníkem pozemku, na kterém hospodaříme nebo provádíme jiné činnosti, potřebujeme s vámi být v kontaktu, proto evidujeme:
a) identifikační údaje (jméno a příjmení, firmu, IČ, DIČ, případně datum narození u fyzických osob nepodnikajících)
b) výpis z katastru nemovitostí

Příznivci naší společnosti

Na našich akcích komunikujeme s účastníky a prezentujeme naše produkty a služby. Pokud si vyžádáte následné zaslání informací nebo se domluvíme na něčem jiném, potřebujeme si zaznamenat bližší informace, zpravidla nám k tomu dáváte výslovný souhlas
a) identifikační údaje (jméno a příjmení, firmu, IČ, DIČ, případně datum narození u fyzických osob nepodnikajících)
b) adresní údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, kraj, e-mail, telefon a případně i adresa vašich internetových stránek, bankovní spojení)
c) popisné údaje (zejména akademický titul u jména)

Naši zaměstnanci

V naší společnosti zpracováváme pouze údaje zaměstnanců nezbytné k dosažení řádného pracovněprávního vztahu dle příslušné legislativy.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás, nebo vašeho zaměstnavatele.

3. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

Osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

 • v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy nebo splnění již uzavřené smlouvy
 • v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon
  v rozsahu nezbytném k realizaci našeho oprávněného zájmu, zde se jedná převážně o komunikaci s našimi zákazníky, marketing apod.

Zpracování pro splnění smlouvy

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

Vystavujeme účetní a daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), zákonem o daních z příjmů (586/1992 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.).

Zpracování osobních údajů popsaných výše provádíme za účelem plnění našich zákonných povinností, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Naše oprávněné zájmy pro účely komunikace s našimi zákazníky

Jste-li pracovníkem, který vystupuje jako zástupce našeho zákazníka, typicky jste-li zaměstnancem zákazníka a vystupujete jako kontaktní osoba v záležitostech objednávky, smlouvy apod. nebo jste-li členem statutárního orgánu, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem komunikace se zákazníkem, případně za účelem komunikace s vámi, zpravidla ohledně uzavření smlouvy se zákazníkem, plnění našich smluvních povinností a v záležitostech zákaznické podpory, zejména při řešení případných reklamací nebo požadavků.
Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť jinak bychom nebyli schopni plnit své smluvní povinnosti vůči našim zákazníkům.

Naše oprávněné zájmy pro výkon přímého marketingu

Na vaši e-mailovou nebo poštovní adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s objednávkou produktu, můžeme posílat obchodní sdělení, pouze však s nabídkou našich souvisejících produktů a služeb. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Proti tomuto zpracování můžete vznést kdykoli námitku a naše společnost vám již tuto korespondenci zasílat nebude.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě vámi uděleného souhlasu jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli prostřednictvím tištěného formuláře nebo formuláře umístěného na webových stránkách. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Naše oprávněné zájmy pro hospodaření na pozemcích

Protože hospodaříme na části pozemků, které nejsou v našem vlastnictví, je naším oprávněným zájmem mít s majiteli pozemků řádný smluvní vztah. Protože však často dochází ke změně vlastníků těchto pozemků, zpracováváme osobní údaje z katastru nemovitostí za účelem uzavření nebo úpravy našich smluvních vztahů.

Účel zpracování

je možnost informovat vás o produktech a službách v našem sortimentu a našich nových akcích elektronickou cestou, v listinné podobě nebo telefonicky.

4. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje osobní údaje zpracovávat. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a osobní údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů, nemáme-li jiný zákonný důvod k jejich zpracování nebo souhlas se zpracováním.

Doba uložení osobních údajů, které zpracováváme s vaším souhlasem, je uvedena přímo v textu žádosti o vyjádření souhlasu, se kterou vás vždy předem seznámíme.

5. Komu poskytujeme vaše osobní údaje

a) Osobní údaje poskytujeme společnostem, které se přímo podílí na vaší zakázce, zejména se jedná o přepravní společnosti.
b) Osobní údaje zaměstnanců předáváme i společnostem, které se podílejí na zajišťování jejich zaměstnaneckých benefitů jako např. sportovní aktivity, penzijní připojištění, apod.
c) V rámci běžného provozu však využíváme služeb externích subjektů, kteří jsou z hlediska GDPR rovněž považovány za zpracovatele.
d) Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, případně v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU osobní údaje nepředáváme.

6. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme vaše práva, která vám vznikla v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se vaší osoby. Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo vyžádat si kopii těchto osobních údajů. Při uplatnění vašich práv je nezbytné, abychom si ověřili vaši totožnost.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, avšak pouze je-li dán kterýkoliv z dále uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány
 • odvolal/odvolala jste vámi udělený souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány a současně neexistuje žádný další právní důvod zpracování (např. naše povinnost zpracovávat tyto osobní údaje způsobem uloženým nám právním předpisem)
 • vznesl/vznesla jste námitky proti zpracování a vyšlo najevo, že na naší straně neexistují žádné dostatečné oprávněné zájmy, pro které bychom měli právo tyto osobní údaje zpracovávat
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje

Naše společnost musí osobní údaje, které se vás týkají, skutečně vymazat, existují však výjimky stanovené právními předpisy. Pokud se taková výjimka vztahuje i na vaši žádost o výmaz osobních údajů, budeme vás informovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů (můžete místo toho požadovat jejich opravu),
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj,
 • pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který jste nám je poskytli (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete),
 • podali jste námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

7. Uplatnění práv

Informace o vyřízení žádostí či námitek a přijatých opatřeních

Na vaše žádosti, námitky a jiná podání budeme reagovat co nejrychleji. Nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti či námitky vás budeme informovat o přijatých opatřeních nebo o tom, proč jsme vaší žádosti či námitce nevyhověli.

Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

Naše společnost je povinna sdělit vám informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně. Podle čl. 12 odst. 5 GDPR jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy jde o zjevně žádost nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech jsme oprávněni odmítnout žádosti vyhovět.