Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Horní Krupá 49, 580 01
info@zemedelskaspolecnost.cz
+420 569 436 600

Pozvánka na Valnou hromadu 2024

Zemědělská společnost  Horní Krupá,a.s.

se sídlem Horní Krupá 49, PSČ:  580 01 , okres Havlíčkův Brod

 

POZVÁNKA

 

Představenstvo  Zemědělské  společnosti Horní Krupá,a.s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B,vl. 2027

Se sídlem Horní Krupá č.p. 49, PSČ:  580 01, okres Havlíčkův Brod

IČO :  25934546

 

svolává  řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 31. 5. 2024 v 10.00 v sále  kulturního  domu v Horní Krupé 49, 580 01 Havlíčkův Brod

Pořad jednání :

 

1/         Zahájení 

2/         Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

3/         Schválení programu valné hromady

4/       Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2023, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

5/         Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2023, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

6/         Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.

7/         Schválení osoby auditora

8/         Schválení Usnesení Valné hromady

12/       Závěr

Registrace akcionářů se uskuteční od 9.00  do 10.00 hod. v místě konání valné hromady 

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 ověřená auditorem  je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle  společnosti  v období  30 dnů před datem konání valné hromady  v běžných pracovních hodinách. Při prezentaci se každý  akcionář  i zmocněnec prokáže  platným občanským průkazem. Písemné   pověření  k zastupování musí obsahovat  jméno  a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen   představenstva  nebo dozorčí rady  společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada  nákladů , které  jim vzniknou účasti na valné hromadě.

 

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

K bodu 2 pořadu

  1. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu Valné hromady pana Ing Marka Štefku,  narozeného 16. 4. 1973, bydliště Štursova 1296/39, Konin, Brno, jako zapisovatele Sedláková Jaroslava, nar. 24.8.1963, Horní Krupá 16, Havlíčkův Brod jako ověřovatele zápisu ing. Ondřej Horák, nar. 4. 6. 1989, Horní Krupá 112, 580 01 jako osobu pověřenou sčítáním hlasů pana  Bělohlávek Zdeněk, nar.29. 5. 1960, Veselý Ždár 73, 580 01.             

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 4 pořadu

  1. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2023, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

 

Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem    204  719                                          Pasiva celkem             204 719   

Dl. majetek       118 292                                            Vlastní kapitál            93 808    

Oběžná aktiva    86 032                                             Cizí zdroje                110 421

Ostatní aktiva         395                                             Ostatní pasiva                 490

Výnosy            123 090                                              Náklady                    124 700  

Hospodářský výsledek po zdanění :   -1 505 tis Kč

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 6 pořadu jednání

K bodu 5 pořadu

  1. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 6 pořadu jednání.

K bodu 6 pořadu

  1. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023.

K bodu 7 pořadu

  1. Schválení osoby auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.: ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice

Zdůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

K bodu 8 pořadu Usnesení Valné hromady

  1. Závěr

Valná hromada schvaluje Usnesení Valné hromady

 

V Horní Krupé  dne: 5. 4. 2024

                    

 

                                                                        Za představenstvo a.s.

                                                             Ing. Marek Štefka v.r. předseda představenstva

ucetni zaverka 2023ucetni zaverka 2023