Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. Horní Krupá 49, 580 01
info@zemedelskaspolecnost.cz
+420 569 436 600

Pozvánka na Valnou hromadu 2020

Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B,vl.2027

se sídlem Horní Krupá 49,  PSČ 580 01

IČO :  25934546

svolává valnou hromadu,      

která se bude konat dne 30. června 2020 v 9.00 hod. v Kulturním domě v Horní Krupé

Pořad jednání:

1/         Zahájení 

2/         Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

3/         Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2019, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

4/         Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

5/         Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

6/         Schválení osoby auditora ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice

7/         Závěr

 

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen »prezence«) bude probíhat v den konání valné hromady od 08.00 hod do 8.55 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních dnech.

Prosíme akcionáře o dodržování hygienických předpisů a aktuálních vládních nařízení platných v den konání Valné hromady.

 

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

K bodu 2 pořadu

  1. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Ing Jaroslava Šuka,  narozeného 20. 1. 1954, bydliště K Červenému vrchu 735/31, Praha 6, jako zapisovatele Sedláková Jaroslava, jako ověřovatele zápisu Radka Štolfu, jako osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Bělohlávek Zdeněk

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 3 pořadu

  1. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2019, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

 

Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem    175 795                                           Pasiva celkem             175 795   

Dl. majetek       115 160                                            Vlastní kapitál             87 628    

Oběžná aktiva    60 254                                             Cizí zdroje                  87 596

Ostatní aktiva         381                                             Ostatní pasiva                  571  

Hospodářský výsledek po zdanění :  5 076 tis Kč

 

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání

K bodu 4 pořadu

  1. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.

K bodu 5 pořadu

  1. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 s tím, že schvaluje převod zisku do následujících let.

K bodu 6 pořadu

  1. Schválení osoby auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.: ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice

Zdůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

K bodu 7 pořadu

Závěr

 

V Horní Krupé  dne: 15. 5. 2020

 

Za představenstvo:

 

………………………………………………………….

Novák Jiří  – místopředseda představenstva – pověřený svoláním valné hromady

Po skončení Valné hromady bude možnost se zúčastnit slavnostního otevření nové Posklizňové linky v areálu společnosti.