Valná hromada

Zemědělská společnost  Horní Krupá,a.s.
se sídlem Horní Krupá 49, PSČ:  580 01 , okres Havlíčkův Brod

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B,vl.2027

se sídlem Horní Krupá 49,  PSČ 580 01

IČO :  25934546

svolává valnou hromadu,     

která se bude konat dne 31. 5. 2019 v 10.00 hod. v Kulturním domě v Horní Krupé

Pořad jednání:

1/         Zahájení 

2/         Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

3/         Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2018, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

4/         Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

5/         Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

6/         Schválení osoby auditora ing. Karpaš Partners , s.r.o. Volmanová 1745, Čelákovice

7/         Odstoupení z funkce člena představenstva p. Radka Šauera, nar.: 7. 8. 1965, bytem: Roháče z Dubé 1027, Havlíčkův Brod

8/         Volba ing. Ondřej Horák, nar. 4. 6. 1989, bytem Horní Krupá 112 za člena představenstva            

9/         Závěr

 

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen »prezence«) bude probíhat v den konání valné hromady od 09.00 hod do 9.55 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se každý  akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních dnech.

 

Subscribe to Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. RSS